مامانها وقتی تو خونه حالشون خوب نیست.

آدم بدنش سست و بی‌حس می‌شه.

فقط می‌خواد بشینه و هیچ کاری نکنه.

امروز ازون روزاست ...

خدایا هیچی هیچی جز سلامتی مامانم رو ازت نمی‌خوام.