من هنوزم بعدِ این همه سال زندگی!
کسایی که آهنگ عربی گوش می‌دن رو نمی‌تونم درک کنم!!