درسته که سختگیریهای بابام باعث شده تو زندگیم خیلی پیشرفت کنم.

نه به خاطر اینکه خودی نشون بدم، بیشتر برای خودم بوده.

اما قشنگ یه عقده بزرگ تو وجودم هست که یه بار بهم افتخار کنه. یه بارم شده بگه آفرین دخترم.

همیشه تلاش کردم، همیشه سعی کردم بهترین باشم. خیلیها تو سن من هستن که اصلا تلاشی نمی‌کنن که بخوان به چیزی برسن.

این درسی بشه برام که تلاش بدون نتیجه بچه‌م رو تشویق کنم. فقط تلاشش رو.