اگر هنگامی که غیبت می کنیم بانکها به طور خودکار اموال ما را از حسابمان برداشته و به حساب کسی که او را غیبت می کنیم وریز کنند، بدون شک به خاطر حفظ اموالمان ساکت می شویم. آیا این اموال فانی در دنیای فانی از اعمال باقی ما در سرای باقی با ارزش تر و عزیزترند؟ جواب با شما ....

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشم هایتان ندیده، نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده ... صادقانه زندگی کنید. ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم. ما موجودان بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم.

الهی قمشه ای


پ.ن: تایپ کتاب. نویسنده: انیسی