آمده‌ام 

آمدنم بهر چه بود؟

همین برای تکون خوردن آدم کافیه!