پارسال زمستون بود

یک خانمی رو دیدم کاپشن تنش بود. پالتو نبود کاپشن بود.

بعد جالب اینجا بود که شلوارش از چکمه (کفش نه. چکمه بود.) تا یک وجب کوتاه بود.

شلوار کوتاه دیده بودم اما این واقعا اوجش بود.

نمیدونم اسمشو چی میزارن؟ با فرهنگی؟ با کلاسی؟ 

هوا سرد بود، کاپشن گرم تنش بود، پاهاش یخ نمیکرد؟

بیایم اسلامو بزاریم کنار. این ربط به عقل و شعور داره.

هیچ وقت هیچ وقت کسایی رو که شلوارشون کوتاه هست رو درک نکردم.