هیچ وقت گول کسایی که عینک آفتابی میزنن تا از نور خورشید در امان باشن، رو نخورین.

گاهی پشت این عینک چشمانی پر اشک و بغضی در گلو مانده وجود داره که ما ازش غافلیم.