هیچ وقت فکرشو نمی‌کردم یه روزی برسه من انقد مشتاقانه منتظر شربت مسخره‌ی آلبالویه آقای رئیس باشم.
لعنتی بیا