خیلی سخته بکوبی بری اون سر شهر
ثبت شرکت تو میرداماد
هر دو سری بسته باشه
آخه 1 و نیم برای چی باید اداره‌ها رو ببندن
جالب اینجاست کل اون چند ساعتی که هستن هم کاری نمی‌کنن.