کتابخونه ای تا سقفم آرزوست.
آره خب منم دل دارم.
البته چند وقتیه لای کتابو باز نکردم :/