خلاصه از بحران دراومدیم

جو خونه آروم شده بعد از دو هفته

حال روحیم خوبه خدارو شکر

یه دلیل خوب شدنم دوست فرشته داشتنه

شک نکنید.

هوا هم که عالیه

ماه رمضون (عشق) هم نزدیکه

فقط مونده جای خالیه تو ...