حتما باید به این مرحله می‌رسیدم که از خونه متنفر می‌شدم؟

لازم نبودا !!!

قول می‌دادم به موقعش از خونواده دل می‌کندم

یا خودم کاری می‌کردم که اونا ازم دل بکنن


نمیدونستم ۲۷ سالگی هم بحران داره!