گفتم ادامه داره عیدیای امسال نگفتم؟ :)))))))

یه کادو از طرف یه متقاضی مهربون

یعنی خود آقای رئیس هم تعجبش رو نشون داد.

من همچنان نیشم بازه :))))))