خونه تکونی کردم 

احساس میکنم رفتم باشگاه ورزش سنگین انجام دادم.

کسی هم نیست یه تشکر خشک و خالی بکنه

یه چایی بده دست آدم خستگی آدم در بره :/