آقای رئیس گیر داده میخواد منو مشاور حقوقی کنه

با این همه اشتباهایی که کردم و این همه ضررایی که خورده و این همه حرفایی که از متقاضیا شنیده

بازم کم نمیاره

عجیبه خب

چقد توان و تحمل داری تو مرد؟!