کی گفته همیشه آه پدر و مادر می‌گیره بعضی وقتا هم آه بچه‌ها می‌گیره
دیدم که می‌گم !!