دو سه سالی میشه همش می‌گم من باید بهترین باشم
همیشه فکر می‌کردم این خوبه باید تقویتش کنم
بهترین بودن خوبه اما قانع بودن بهتره