سه دقیه دیگه ساعت 9 میشه و من هنوز تو شرکتم

آقای رئیس داره با تلفن حرف میزنه و من امروز کاملا بیکار بودم

کسی هم جوابگو نیست

نمی‌دونم این پول حلال یا نه؟

ولی اینو میدونم که من نمی‌تونم وقتهایی که کار هم ندارم شرکت نرم.