تو شرکت داشتم رد می‌شدم یهو دیدم زیر پام یه صدای تخی بلند شد.

یواش پامو بلند کردم دیدم یه سوسکه

خدایا تا حالا نشده بود یه سوسکو زیر پام له کنم :O