دارم با تمام وجودم سعی می‌کنم تو کارم پیشرفت کنم.

منی که یه عمر می‌گفتم کار کردن بیرون از خونه مناسب یه خانم نیست.

هرچند که هنوز هم کار خونه رو ترجیح می‌دم

اما همش احساس می‌کنم دارم در جا می‌زنم و این داره به کارم لطمه می‌زنه

پس پیش به سوی پیشرفت.