یه مدتی بود بدجور تو خودم بودم

تازگیا با هر عکسی یا با هر حرفی به خودم میام و میگم من باید خودمو بکشم بالا

تو هر زمینه‌ی مثبتی باید بهترین باشم.