وقتایی که میرم شرکت و برمی‌گردم

حس می‌کنم یه آدم آهنی می‌شم!

یه آدم آهنی یا یه رباتی که راه میره!

انقدی که من خشک و جدی می‌شم خودمم باورم نمی‌شه