حال این روزهای من؟

خوب نیست.

گریه؟

نمی‌تونم گریه کنم چون مامانم ببینه داغون می‌شه.

دلم؟

بدجور پُرِ

خدا؟

حواسش هست. شک ندارم.