می‌شه دیگه سرکار نرم

به خدا خیلی داره بهم خوش می‌گذره

عجبا !!!