بیشتر اوقات انگار فریاد می‌زنن!

اینجا پر از کتابِ

همشون یه صدا فریاد می زنن پس کی مارو می‌خونی؟

انگار همش یه باری هستن رو دوشم.

اون از کتابهای پارسال و پیرارسالی که از نمایشگاه کتاب خریدم!

اینم از کتابهای شرکت!

یعنی اون روز می‌رسه که ذهنم از این بابت آروم بشه؟