بعد از اتفاق دیروز به این پی بردم چقدر همه رنگ زرد رو دوست دارن و من خبر نداشتم.
این همه مدت تو رنگ زرد رو دوست داشتی و من فکر می‌کردم شاید فقط تو دیوونه‌ای D:
دارم سعی می‌کنم دوسِش داشته باشم. :))