به تمام معنا سردِ

توی دفترم و همزمان با کار کردن رادیو پای گوش مید‌م و از فرط سرما به خودم می‌پیچم

شاید اولین سالی باشه که دلم می‌خواد زودتر زمستون تموم بشه

بهار زودتر بیا لطفا