اولین رمانی که خوندم اسمش بود باغ مارشال

دیر شروع کردم اما به جای درس خوندن، رمان می‌خوندم :/

این شد که همه‌ی زندگی ما شد کتاب :)

خورد و خوراک و کار و خواب و ...