دلم یه مسافرت طوووولانی می‌خواد

دلم خواب راااااحت می‌خواد

دلم استراااااحت می‌خواد

می‌شه آیا؟ :(