یک روز صبح بانویم (مادربزرگم) گفت:

لورل، مادربزرگ شدن کاری ندارد، همه می‌توانند مادربزرگ بشنوند. 

تمام کاری که باید بکنی این است که بچه دار بشوی و بعد صبر کنی تا بچه‌هایت هم بچه دار بشوند، همین.

اما خانم شدن خیلی کار دارد.


از کتاب زیر نور ماه شیشه‌ای

ژاکلین وودسون

مرجم کیوان عبیدی آشتیانی