تو سال جدید میخوام بیشتر یاد بگیرم

هر چیزی رو که لازممه و یا هر چیزی رو که دوس دارم

میخوام تا قبل سی سالگی از مغزم بیش از اندازه کار بکشم.