میخوام تو سال جدید بیشتر رو اخلاقم کار کنم

کمتر عصبانی بشم

داد نزنم

حرف بد نزنم

رو خشمم کنترل داشته باشم

و سعی کنم قبل از عصبانیت خودمو کنترل کنم و آروم باشم.