و من همچنان در انتظار برفم
اون پالتو کرمه که از قضا خیلی هم گرمه تو کمد داره خاک می‌خوره
بعد من همش دارم پالتو قرمزه رو می‌پوشم.
چشمام به آسمون خشک شد.
هوا هم همش بین 4 تا 6 درجه می‌چرخه.