کی جواب دل شکستنهای منو میده؟

کی جواب بغض گنده‌ای که تو گلوم لونه کرده رو میده؟

کی جواب قطره‌های اشکم که آروم نمی‌گیرنو میده؟