امروز داشتم دنبال کار می‌گشتم
قبلنا همیشه دو تا مورد مناسب پیدا می‌شد، تازه اونم با مصاحبه ردم می‌کردن
امروز دیدم با سابقه کار و تجربه، حالا منم که بین چند تا مورد انتخاب می‌کنم
راحتتر شده
اما من هم سختگیریام بیشتر شده
با هر آگهی تو سایت همشهری، یه خدابیامرزی برای رئیس مهربون می‌گفتم.