سرمای دفتر تا مغز استخونم رسیده.

هر سال همین بوده.

حالا هم که رئیس مهربونم رفته.

کسی نیست به دادم برسه.

امروز گفتم بافت ب‍وشم، بلکه کمتر سردم بشه.

اما انگار باید فردا پشم گوسفند بپوشم بیام.