پیش از آنکه بر تو نماز بخوانند، نماز بخوان

پیش از آنکه بر تو قرآن بخوانند، قرآن بخوان