پاییز؟

هنوز حسش نکردم.

همه حس کردن جز من؟ :(

چرا واقعا؟