مردی که تجاوز می‌کنه شاخ و دم نداره که

اونی که میاد تو مترو قسمت خانما وایمیسته با چشماش خانمارو می‌خوره هم یک تجاوز کننده به حساب میاد 😐