مدهای مختلف میاد

و دختران سرزمین‌ام کورکورانه به آن عمل می‌کنن

دردآور تر از این هم مگه هست؟

توی زمونه‌ای هستیم که همه کمتر از لیسانس ندارن.

همه دم از روشنفکری و با فرهنگی می‌زنن.

اما باور کنیم بدون در نظر گرفتن دین، عقل انسان این رو قبول نمی‌کنه

و این اوج اوووووجه خنگ بودن یه زن رو می‌رسونه.