با رئیس جان به یه مشکل کوچولو برخوردیم
حرف همو نمی فهمیم
دوس دارم کله مو بکوبونم به دیوار
هرچی می گم متوجه نمیشه
خیییلی هم تاکید داره که حرفش درسته
در صورتی که راجع به مراحل ثبت زیاد چیزی نمیدونه
بیا و کوتاه بیا جان من
چه گرفتاری شدیم حالا