به راستی زل زدن بی‌فرهنگی و بی‌تربیتی محسوب می‌شه

زل نزنییییید اه