آره ...

ساندویچ کامل خوردم بدون عذاب وجدان

در عجبم بعد از تموم شدنش احساس پرواز داشتم

یه وقتا باید به خودت (به قول معروف) حال بدی :)