پله برقی‌های مترو برای مردا بهشته

اینو میشه تو صورت تک تکشون دید

همیشه منتظرن

به حساب خودشون که می‌خوان احترام بزارن و حق تقدم رو رعایت کنن

اما تو دلشون چیا می‌گذره خدا می‌دونه

البته من هم ذره‌ای به حسشون پی بردم که چطور با شعف و (زیر چشمی) به خانمای جلوی خودشون نگاه می‌کنن.

بله من پی بردم

بهش می‌گن زِنای چشم!

نگاه نکنید.