انقد گرم باشه که پاهام تو کفش به این صراحت عرق کنه؟

خدایا اینجارو دیگه جهنم نکن. به اندازه کافی داریم اذیت میشیم.

میشه یه کم هوای خنک بدی این سمت؟