کلاس جدید شروع شده

یک جلسه رفتم و همش خواب بودم

خدا بخیر بگذرونه

هنوزم برام سواله کل مدرسه و دانشگاه چطوری صبحها می‌رفتم سر کلاس و چطوری نمره اوردم و چطوری قبول شدم !!!