آمدم سری زده باشم و بس

غذا رو گازه
سماور روشنه
مسئولیت رو دوشمه D:
باید برم پدر و صدا بزنم تا سحری بخوریم.
من برم تا دیر نشده