ما تو خونمون یه نگهبان خواب داریم

شب چرا دیر می‌خوابی

صبح چرا دیر بیدار می‌شی

صبح چرا بیدار می‌مونی

و شب چرا زود می‌خوابی

خلاااصه

خواب راحت نداریم چون باید دائم مراقب باشیم.