تو یکی از پستها دعا کرده بودم که امیدوارم سال متفاوتی باشه برام

متفاوت نبود

اما روز آخری که قرار بود برگردیم برام کاملا خاطره انگیز شد

رفتن به خونه بابابزرگ و و اتفاقهای بعدی

بی نهایت برام شیرین بود.