روز 15 فروردینه
اومدم دفتر 
آقای رئیس تا رسید یه سر رسید داد گفت یادم رفته بود قبل عید بهتون بدم
منو میگی
فک کنم قرار نیست عیدیاش تموم بشه :)))